Σύσταση –Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφιλοχίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   433   /2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59, 62  και  63  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  1. Την με αρ.  πρωτ. 10124/6-9-2019  απόφαση  Δημάρχου  (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞ1), με  την  οποία  ορίστηκαν  οι  Αντιδήμαρχοι  του  Δήμου  Αμφιλοχίας,  με  θητεία 6-9-2019  έως  5-9-2020.

3.Την  με  αρ.  πρωτ.  10801/24-9-2019 αίτηση  παραίτησης  του  Αντιδημάρχου  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  κ.  Νίκα  Νικολάου  του  Ιωάννη.

  1. Την αρ. 432/2019 απόφαση Δημάρχου  (ΑΔΑ:  6Ψ66ΩΨΞ-ΓΦΤ), περί  αποδοχής παραίτησης  Αντιδημάρχου και  ορισμού Εντεταλμένου  Συμβούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη  σύσταση  -συγκρότηση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Αμφιλοχίας,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  27-9-2019  έως  5-9-2020,  ως  κάτωθι:

Πρόεδρος:  Κατσούλας  Γεώργιος –Δήμαρχος  Αμφιλοχίας

Μέλη:

1.Κατσαντάς  Λεωνίδας  του Ανδρέα- Αντιδήμαρχος

2.Ρεγκούτας  Ανδρέας  του  Θωμά- Αντιδήμαρχος

3.Ανδρίκουλα  Σοφία  του Ιωάννη-Αντιδήμαρχος

Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  Δημάρχου,  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  προεδρεύει  ο  κ. Κατσαντάς  Λεωνίδας,  αναπληρωτής  Δημάρχου.

Β. Γραμματέας για  την  τήρηση  των  πρακτικών των  συνεδριάσεων  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  ορίζεται  η  υπάλληλος  του Δήμου  κ. Ψωφάκη  Διαμάντω,  κλάδου-ειδικότητας  ΔΕ  Διοικητικού.

Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».