Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων ( ρίψη ασφαλτικού, αποκαταστάσεις πεζοδομίων, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία:11-4-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.  3232                   ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  έκτακτης επισκευής οδοστρωμάτων  Δ.Ε. Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-6262.008 «Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων (ρίψη ασφαλτικού, αποκαταστάσεις πεζοδρομίου, τσιμεντοστώσεις κ.λ.π.» ποσού 4.836,00 €
  5. Την τεχνική έκθεση –  προϋπολογισμό  για την  προαναφερόμενη εργασία που έχει εγκριθεί από το προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών έργων  και είναι διαθέσιμη για ενημέρωση του καθενός ενδιαφερόμενου στο προαναφερόμενο τμήμα.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για εργασίες συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων (ρίψη ασφαλτικού, αποκαταστάσεις πεζοδρομίου, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π. μέχρι 12-4-2017 και ώρα 9.30 π.μ.

Για την προς εκτέλεση εργασία έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης υποδομών, και είναι προς διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο τμήμα.  Η εργασία   της συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων ( ρίψη ασφαλτικού, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π.) Οι επεμβάσεις θα γίνουν  στη  δημοτική κοινότητα Αμφιλοχίας  και στον οικισμό της Μπούκας, στις  τοπικές  κοινότητα Σπάρτου, Στάνου,  καθώς και στην τοπική κοινότητα Κεραμιδίου της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την επισκευή, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας  , με υλικά που θα χορηγήσει ο Δήμος,  των ασφαλτικών και τσιμεντένιων οδοστρωμάτων  του προαναφερόμενου δημοτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε Αμφιλοχίας, καθώς και όλων των αστοχιών των πεζοδρομίων (αποκολλημένες πλάκες και μάρμαρα κράσπεδα και ρείθρα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός δέκα ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση υποβολης προσφοράς ΚΑΣΤΡΗΣ