Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία:  8-3-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. – 2177 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών επισκευής μηχανημάτων πρασίνου της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους
  4. Τον ΚΑ 35-6264 (Επισκευή μηχανημάτων πρασίνου) του προϋπολογισμού έτους 2018 για την ΠΑΥ  217/6-2-2018 (ΑΔΑ: 6Θ1ΗΩΨΞ-4Δ5) η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 6/6-2-2018 απόφαση της Ο.Ε (ΑΔΑ: 6090ΩΨΞ-7ΔΓ)

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για εργασιών επισκευής μηχανημάτων πρασίνου της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στην Τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί στις 7-3-2018 από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, και είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Υπηρεσία μας, μέχρι την Παρασκευή  09-03-2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Εργασία & Ανταλλακτικά των παρακάτω μηχανημάτων Αριθμός μηχανημάτων Επεμβάσεις Ετησίως Συνολική Ποσότητα Τιμή μονάδας

( €)

Δαπάνη (€)
1 Χλοοκοπτικές μηχανές 3 2 6 50,00 300,00
2 Θαμνο/ Χορτοκοπτικά 10 2 20 50,00 1.000,00
3 Αλυσοπρίονα 5 2 10 40,00 400,00
4 Φυσητήρες 1 2 2 40,00 80,00
5 Μπορντουροψάλιδα 3 2 6 40,00 240,00
6 Ψεκαστικά-Πιεστικά 2 2 4 40,00 160,00
7 Κονταροπρίονα 1 2 2 40,00 80,00
8 Τηλεσκοποπικά Αλυσοπρίονα 3 2 6 40,00 240,00
                                                                                                       Σύνολο

Φ.Π.Α.24%

Συνολική Δαπάνη

2.500,00
600,00
3.100,00

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 3 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 

 

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς Α 898