συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σε δημοτικά κτίρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 11-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: –  12592

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μέσων δημοτικών κτιρίων»

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6264 «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μέσων δημοτικών κτιρίων» ποσού 300,00

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη   12/11/2019 και ώρα 12,00.μ. :

α/α Περιγραφή εργασίας   Εκτιμώμ. δαπάνη
1 Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων Δημοτικό κτίριο Θυάμο 2 τεμ

Δημοτικό κτίριο Πατιοπούλου 1 τεμ

240,00
  Σύνολο   240,00
  ΦΠΑ 24%   57,60
  Στρογγυλοποίηση   +2,40
  Γενικό Σύνολο   300,00

 

     Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια τεχνικού ψυκτικών

εγκαταστάσεων.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς