Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας την Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 20:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:«Λειτουργία παιδικής εξοχής Μπούκας και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών για το
έτος 2024»
[Εισηγήτρια: Η κ. Φίλου Ειρήνη (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 2ο:«Μεταβίβαση των εγγειοβελτιωτικών έργων Λουτρού και Σπάρτου Αμφιλοχίας στον Δήμο Αμφιλοχίας
νομού Αιτωλοακαρνανίας»
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Αμφιλοχίας , λόγω
μείωσης των αριθμών θέσεων της Λαϊκής Αγοράς Αμφιλοχίας»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 4ο:«Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμό παραλιών έτους 2024»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 5ο:«Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2024 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 6ο:«Ορισμός μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)»
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 7ο:« Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικής αξίας 430.138,64 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)»
[Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 8ο:«Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων
που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση της αριθμ.155/11-06-2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής για τον καθορισμό θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τ.Κ Μενιδίου και την έκδοση προκήρυξης)»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 10ο:« Σύσταση επιτροπών άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων
σχολικών επιτροπών»
[Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 11ο:«Σύσταση Επιτροπής του καταργηθέντος νομικού προσώπου ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.»
[Εισηγήτρια: Η κ. Αγρογιάνη Ελένη (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 12ο:«Παραχώρηση πλατείας Λουτρού στον Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρού και Περιχώρων»
[Εισηγήτρια: Η κ. Φίλου Ειρήνη (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 13ο:«Παραχώρηση χρήσης πλατείας Φλωριάδας της κοινότητας Φλωριάδας για εκδήλωση»
[Εισηγήτρια: Η κ. Φίλου Ειρήνη (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 14ο:«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος
έτους 2024»
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].