ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ¨ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΤΚ ΣΥΚΟΥΛΑΣ, ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΥΣ (ΘΕΣΗ ΚΡΙΚΕΙΚΑ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αμφιλοχία: 25-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ: -5934-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                              ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                    Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.K ΣΥΚΟΥΛΑΣ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΥΣ, (ΘΕΣΗ ΚΡΙΚΕΙΚΑ)  του Δήμου Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.003 «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.K ΣΥΚΟΥΛΑΣ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΥΣ, (ΘΕΣΗ ΚΡΙΚΕΙΚΑ)  του Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 16.988,00 €                                                                                                Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 02/07 /2019 και ώρα 9.00π.μ. :

Προκειμένου να βελτιωθεί  και να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε αγροτικούς και δημοτικές οδούς της TΚ Μενιδίου( Συκούλας, Μενιδίου, Ελαιοχωρίου,Μακρυνόρους –θέση Κρικέικα)     είναι  απαραίτητη η συντήρηση τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συνεργασία με ιδιώτη  προκειμένω να προχωρήσει η ανάθεση του θέματος, καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος χρήσης  των αγροτικών και δημοτικών οδών λόγω βλαβών

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι :

  • Απομάκρυνση των όγκων από χώματα τα οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία στις οδούς
  • Μόρφωση και εξομάλυνση με τις απαιτούμενες κλίσεις ( για το οδόστρωμα και την ασφαλή απομάκρυνση των όμβριων υδάτων  από το οδόστρωμα) της επιφάνειας που θα αποκατασταθεί.
  • Καθαρισμός επενδυμένων ή μη τάφρων των οδών με την απομάκρυνση από φερτά υλικά

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, απαιτείται η χρήση χωματουργικών μηχανημάτων όπως μηχ/κος εκσκαφέας ή ελλείψει αυτού τρακτέρ με ισοπεδωτή μαχαίρι , προκειμένου οι αποκαταστάσεις των οδών να γίνουν άμεσα και ταυτόχρονα σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, επειδή είναι απαραίτητη η άρση του αποκλεισμού πρόσβασης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΝΑΟΔΟ Α1420.ΣΧ Διαμόρφωση οδοστρώματος με μεταφορά των προϊόντων ΟΔΟ 1420 m2 0,55 14.000 7.700,00
ΝΑΟΔΟ Α14 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής  ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος. ΝΟΔΟ 3110 m 0,50 12.000 6.000,00
        Σύνολο 13.700,00
        ΦΠΑ 24%     3.288,00
        Γενικό Σύνολο 16.988,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας