Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για “Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων στολιδιών στη ΔΕ Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 24/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 16.387

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών  τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου του Δήμου Αμφιλοχίας στη ΔΕ Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 15-6471.002  «Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων στολιδιών στη Δε Αμφιλοχίας» ποσού 2.480,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 27-11-2017  και ώρα 10.00μ.μ.

 

περιγραφή εργασίας τιμή μονάδας Ενδεικτική δαπάνη
Εργασίες τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων στολιδιών Κατ’ αποκοπή 2.000,00
  Σύνολο Δαπάνης 2.000,00
Φ.Π.Α 24% 480,00
Γενικό σύνολο 2.480,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ