ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 20/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 19.016

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης σχολικών κτιρίων (Δημοτικό Σχολείο Σαρδηνίων) για βελτίωση υφισταμένων συνθηκών υγιεινής και αλλαγη διαρρύθμισης για δημιουργία τοαλέτας με μαθητές με κινητικές δυσκολίες
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6262.001 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Δημοτικό Σχολείο Σαρδηνίων) » ποσού 3.300,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 9.30μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Σύνολο(€)
1 Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Δημοτικό Σχολείο Σαρδηνίων) Κατ’ αποκοπή 1 2.660,00
  Σύνολο 2.660,00
  ΦΠΑ 24% 638,40
  Σύνολο 3.298,40
  Στρογγυλοποίηση 1,60
  Γενικό σύνολο 3.300,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από  20/10/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ)