Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια ασφαλτικού υλικού για επούλωση λακκουβών και επισκευή των οδοστρωμάτων των υπαρχουσών οδών στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ λακκουβεσσσσσσσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      7/12/2017 

 Αριθ.  Πρωτ.     –  17039                –

 

                     ΠΡΟΣ

    Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την  επούλωση  των  λακκουβών και την επισκευή οδοστρωμάτων   των  υπάρχουσων  οδών  στην  ∆Ε  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
  4. Τον ΚΑ 30-6662.004 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΠΑΥ  778 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 175/24-10-2017 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  8-12-2017  και ώρα 10 π.μ. :

 

Α/Α     Είδος              Μονάδα µέτρησης                 Ποσότη-τα Ενδεικτι-

κή τιµή

Προσφερό- μενη τιμή προσφοράς  ∆απάνη Προσφοράς
1 Ασφαλτικό υλικό tn 232 52,00    
          Συνολο  
          ΦΠΑ 24 %  
          Γενικό Σύνολο  

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού έχουν εγκριθεί με την αρίθμ. 515/2017 απόφαση Δημάρχου Αμφιλοχίας.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός