πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για έλεγχο συστήματος χλωριώσης πόσιμου νερού Δ.Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αμφιλοχία 22/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.12990

Τμήμα Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:            Γ. Στράτου 5 , 30500 , Αμφιλοχία

ΤΗΛ.:            2642360437

FAX:  2642360436

Πληροφορίες:                                                                                                  Πολύζος Ευστάθιος     Προς

Email: polizos_esoda@1257.syzefxis.gov.gr                                              ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 05/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές  )

Είδος                                    ΜΜ    Ποσότητ   Τιμή Μον.    Καθ.Αξία         %         Ποσό        Σύνολο

Έλεγχος του συστήματος χλωρίωσης

του πόσιμου νερού                                  ΤΕΜ        1,000         19.800,00     19.800,00    24,00%       4.752,00    24.552,00

ων Δ.Ε. Δήμου  Αμφιλοχίας

Σύνολα :     19.800,00                   4.752,00    24.552,00

Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί :

Α) η υπ. αριθμ. A-930/2019  ,  (ΑΔΑ: Ψ5ΝΥΩΨΞ-ΩΡΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ποσού 24552 ευρώ

 

Β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4

του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019          και ώρα:  12:00

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Αντιδήμαρχος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2-1