ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) Τύπου USB Tokens (2 τεμάχια)

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Την αριθμ πρωτ. 10124/6-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞ1) Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  4. Τις από 06-09-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές –μελέτη
  5. Τον ΚΑ 10-7134.001 του προϋπολογισμού έτους 2019
  6. Το από  6-9-2019 Πρωτογενές Αίτημα και το αριθμ πρωτ. 10086/6-9-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα
  7. Την αρίθμ πρωτ.10358/12-9-2019, Α-825 /2019 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού #250,00 € #

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την 16/09/2019 και ώρα 15.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.  Μέτρ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
(€)
1 Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) Τύπου USB Tokens ΤΕΜ 2 100,81 201,62
 

ΣΥΝΟΛΟ

201,62
 

ΦΠΑ 24%

48,38
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

250,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, θα είναι σύμφωνα με τις  από 06-09-2019 τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση.

Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς