Πρόσκληση για τη διανομή κοινόχρηστων χώρων για εκλογικά περίπτερα στα κόμματα και στους συνδυασμούς κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ έχοντας υπόψιν:

  1. Τον Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
  2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 118 του Π.Δ 26/2012  (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
  4. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
  5. Την υπ’ αρ. 17409 (ΦΕΚ 1450/Β/4-03-2024) «Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.».
  6. Το ΠΔ 18/24ΦΕΚ 50/Α6-4-2024, περί ορισμού ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  7. Την ΑΔΣ 1669/20-11-2023.

ΚΑΛΕΙ τους εκπροσώπους κομμάτων και κομματικών συνδυασμών που συμμετέχουν στις  ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, σε κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 18 Μάϊου 2024 και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας με θέμα την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκλογικά περίπτερα.