ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 8/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 15.480 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  συντήρησης εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμφιλοχίας,  που απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6262.005 «Συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμφιλοχίας» ποσού 1.899€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμφιλοχίας  μέχρι τη Πέμπτη 9-11-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

 

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
1 Αντικατάσταση χειρολισθήρα (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 80μ 19,15 1.532,00
Σύνολο 1.532,00
ΦΠΑ 24% 367,68
Γενικό σύνολο 1.899,68

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 23/10/2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.900 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ