προσκληση για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 2/4/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -3.033-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών επιχρισμάτων σε κτίριο πρώην ιδιοκτησίας Ε.Α.Σ. στη Στάνο  , για τις ανάγκες στέγασης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.002  «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (κτίριο ένωσης Στάνος)  ποσού 3.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις  ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Μ. Τρίτη 3-4-2018  και ώρα 9.30μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασίας μ.μ. τιμή ποσότητα ενδεικτική δαπάνη
1 Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7121 m2 13,50 179,00 2.416,50
  Σύνολο 2.416,50
  ΦΠΑ 24% 579,96
  Σύνολο Α 2.996,46
  στρογγυλοποίηση 3,54
  Γενικό Σύνολο 3.000,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

Τεχνική Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ -ΣΤΑΝΟΣ)