πρόσκληση για Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού για νέο κτήριο παιδικού σταθμού Σαρδηνίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 6-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 16.972

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας ενός απορροφητήρα και ενός νεροχύτη inox για να καλύψουν ανάγκες  του νέου κτηρίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαρδηνίων σε λειτουργικό εξοπλισμό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-7135.003 «Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού για νέο κτήριο παιδικού σταθμού Σαρδηνίων» ποσού 450,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τα ακόλουθα είδη  μέχρι την Πέμπτη 07/12/2017 και ώρα 9.00μ.μ.

 

α/α Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Σύνολο(€)
1 Προμήθεια-τοποθέτηση διπλού νεροχύτη ινοξ 100cm τμχ 1 230,00
2 Προμήθεια-τοποθέτηση απορροφητήρα ελεύθερου τμχ 1 130,00
      Σύνολο 360,00
      ΦΠΑ 24% 86,40
      Σύνολο 446,40
      Στρογγυλοποίηση 3,60
      Γενικό σύνολο 450,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από  26/11/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος