προσκληση για επισκευη-αντικατασταση αγωγου αποχετευσης ομβριων πλησίον εκκλησίας Στάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 2/4/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -3.061-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών επισκευές-αντικατάστασης αγωγού αποχέτευσης όμβριων πλησίον εκκλησίας ΣΤ άνου.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 70-6262.005  «Επισκευή-αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων πλησίον εκκλησίας Στάνου»  ποσού 1.800,00€»

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την επισκευή-αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων για τις  ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Μ. Τρίτη 3-4-2018  και ώρα 9.30μ.μ.

Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι εργασίες:

  • Εργασίες εκσκαφών- αποκάλυψης υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων

(Βάθος ορύγματος εκσκαφής περίπου 1,80μ και πλάτος 0,80μ., μήκος ορύγματος εκσκαφής περίπου 10,00μ. )

  • Απομάκρυνση μπάζων και προϊόντων εκσκαφών
  • Τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων Φ250 από PVC . Β.Τ. μήκους 10,00μ
  • Εγκιβωτισμός σωλήνα με άμμο
  • Πλήρωση ορυγματος με 3Α και αποκατάσταση άνω τμήματος με τσιμεντόστρωση πάχους 0,25μ, οπλισμένη με πλέγμα Τ131

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

τεχνικη περιγραφη αντικατασταση αγωγου αποχετευσης ομβρίων πλησίον εκκλησίας ΣΤάνου