ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ “Επισκευή-συντήρηση χώρων υγιεινής Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 7/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -2.114-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής  για αποκατάσταση συνήθων βλαβών, και των αναγκών συντήρησης που έχουν παρουσιαστεί στους χώρους υγιεινής του Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.001  «Επισκευή-συντήρηση χώρων υγιεινής Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας » ποσού 4.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις  ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη  8-3-2018  και ώρα 10.30μ.μ.

 

περιγραφή εργασίας τιμή μονάδας Ενδεικτική δαπάνη
Επισκευή- Συντήρηση χώρων υγεινής Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας Κατ’ αποκοπή 3.225,80
Σύνολο Δαπάνης 3.225,80
Φ.Π.Α 24% 774,19
στρογγυλοποίηση 0,01
Γενικό σύνολο 4.000,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ