προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          1-12-2017

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθ.  Πρωτ.       –  14354   –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   αδρανών υλικών
  4. Τον ΚΑ 35-6692 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-867 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 208/22-11-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Δευτέρα     4-12-2017  και ώρα 10.30 μ :

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
Γκαζόν Ν 21 Special 20κιλά 4,50 90,00€
    σύνολο 90,00
    Φπα 13% 11,70
    Γενικό σύνολο 101,70

Για την προμήθεια των παραπάνω αδρανών υλικών  έχουν συνταχθεί από 20-11-17 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα η οποίες έχουν εγκριθεί με τον 554/2017 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΩΔΘΝΩΨΞ-ΑΜΥ

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός