Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      26/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  9625       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   υλικών ηλεκτροφωτισμού  σε όλο το εύρος του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 20-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α810 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 60Β5ΩΨΞ-Τ4Υ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟ -ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ  
1 Λαμπτήρας LED E27 15W 6000K τεμ 3.000,00 1,70 5.100,00  
2 Λαμπτήρας LED E27 28W 6000K τεμ 180,00 3,20 576,00  
3 Λαμπτήρας Νa 250W 2000K τεμ 90,00 12,00 1.080,00  
4 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W 4100K τεμ 40,00 8,00 320,00  
5 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm2 m 2.000,00 0,45 900,00  
6 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 m 2.850,00 0,68 1.938,00  
7 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 m 600,00 1,10 660,00  
8 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4mm2 m 400,00 1,80 720,00  
9 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 m 260,00 4,10 1.066,00  
10 Φωτιστικό LED 50W 4000K με το βραχίονα τεμ 80 47 3.760,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 16.120,00  
         ΦΠΑ 24% 3.868,80  
         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.988,80  
CPV 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 389/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ Ω2ΩΖΩΨΞ-ΩΧ7)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος