προμήθεια υλικών άρδευσης συστήματος γηπέδων( Λουτρού, Στάνου , Μενιδίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      26/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  9622       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   υλικών άρδευσης συστήματος για τα  γήπεδα ( Λουτρού, Στάνου , Μενιδίου)
  4. Τον ΚΑ 15-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α809 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΨΘ6ΖΩΩΨΞ-ΚΒΟ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ Τοποθεσία
1 Γραναζωτός εκτοξευτήρας ρυθμιζόμενου τόξου 13 Τεμ 85,00 1.105,00 5 γήπεδο Λουτρού

5 γήπεδο Στάνου

2 γήπεδο Μενιδίου

 

2 Φρεάτιο PP 14΄΄ 8 Τεμ 26,00 208,00 4 γήπεδο Λουτρού

3 γήπεδο Στάνου

1 γήπεδο Μενιδίου

3 Φίλτρο γραμμής 10 atm σίτας 2 Τεμ 120,00 240,00 1 γήπεδο Λουτρού

1 γήπεδο Στάνου

4 Προγραμματιστής 6 στάσεων 2 Τεμ 100,00 200,00 1 γήπεδο Λουτρού

1 γήπεδο Στάνου

5 Βάνα pvd 3’’ με 1 ρακόρ σφαιρική 4 Τεμ 43,00 172,00 2γήπεδο Λουτρού

1γήπεδο Στάνου

1 γήπεδο Μενιδίου

6 Ταφ ρακόρ κοχλιωτά 90x90x901 4 Τεμ 21,00 84,00 2 γήπεδο Λουτρού

1γήπεδο Στάνου

1 γήπεδο Μενιδίου

        Σύνολο 2009,00
        Φ.Π.Α. 24% 482,16
        Στρογγ +0,84
        Γενικό Σύνολο 2.492,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 385/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑΨΓ79ΩΨΞ-25Ψ )

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υλικα άδευσης