προμήθεια τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής και περιφερειακών συσκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου

Αμφιλοχία      19-11-2019

 

Αριθ.  Πρωτ.     –   12769    –

 

                     ΠΡΟΣ

      Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Τροφοδοτικού Αδιάλειπτης Παροχής και Περιφερειακών Συσκευών» # ποσό 3.236,40 ευρώ #

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων )
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
  4. Την ανάγκη για την προμήθεια ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ και Περιφερειακών Συσκευών.
  5. Τον ΚΑ 10-7134.001 Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Λοιπών Περιφερειακών του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου
  6. Την από 30-10-2019 Τεχνική Περιγραφή
  7. Το πρωτογενές Αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ0058069342019-11-06)
  8. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. Πρωτ. 12385/5-11-2019
  9. Την αριθμ Α-901 /6-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης # 3.236,40 € #  (ΑΔΑ:ΩΖΖΗΩΨΞ-Ν6Κ) (ΚΗΜΔΗΣ:19REQ005833938 2019-11-12)
  10. Την αριθμ. πρωτ. 12683/14-11-2019, με αριθμ απόφασης 463/2019 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: Ψ29ΟΩΨΞ-Υ1Χ)

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  25-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ. ,  τα οποία  έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΣΠΑΝΗ
UPS  6 KVA  σε καμπινα με συστοιχια μπαταριων για αυτονομια μιας ωρας 1 2250,00 2.250,00
Ενσύρματο πληκτρολόγιο 103 KEYS 20 10,00 200,00
Ενσύρματο οπτικό ποντίκι 5 keys 20 8,00 160,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.610,00
ΦΠΑ 24% 626,40
ΓΕΝΙΚΟ 3.236,40

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για το προσωπικό και ατομικό)

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  Προϋπολογισμός: 3.236,40€
  CPV: 30200000-1

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Της επιχείρησης ………………………………………….………………………….…………………………………… µε έδρα στ… ………………………………………..……………………. οδός ……………………………………..………………… αριθµ. ………Τ.Κ…………………. Τηλ.: ……………………………… Κινητό………………..……..……. Fax: ………………………….

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των

λοιπών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
UPS  6 KVA  σε καμπινα με συστοιχια μπαταριων για αυτονομια μιας ωρας 1 2250,00    
Ενσύρματο πληκτρολόγιο 103 KEYS 20 10,00    
Ενσύρματο οπτικό ποντίκι 5 keys 20 8,00    
ΣΥΝΟΛΟ    
ΦΠΑ 24%    
ΓΕΝΙΚΟ    
Ολογράφως Συνολικού Ποσού  

 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προμήθειας τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής και περιφερειακών συσκευών

µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.

Αμφιλοχία,  ………./………./2019

Ο προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ