προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/12/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –12456–

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών  για τις Τ.Κ. Πατιοπούλου – Αμοργιανών
  4. Τον ΚΑ 30-6262.012του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 595/2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 101/6-7-2018 απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα  10 /122018 και ώρα 10.00 π.μ την οικονομική προσφορά σας για τα είδη που αναγράφονται στην 381/2018 απόφαση δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών   ( ΑΔΑ:ΩΡΣΟΩΨΞ-6ΙΤ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

πρόσκληση υποβολής προσφοράς