προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας ( οικισμός Καψαλοχωρίου Τ.Κ. Αμπελακίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      8/11/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     – 11053–

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών  για τις Τ.Κ. Αμπελακίου  – Λουτρού – Στάνου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 735/218 ( ΑΔΑ: ΨΕΣΠΩΨΞ-ΛΣ1)

 

α/α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδας Αξία
1 Σίδερο μπετού B500c Κιλά ( kg) 994,00 0,81 805,17
2 Τσερκόπλεγμα μπετού κιλά( kg) 755,00 0,89 689,75
3 Άμμος σπαστός λατομείου Κυβικά ( m3) 16,00 21,00 336,00
4 Τσιμέντο 50kg Τεμάχια 130,00 6,43 835,90
5 Ασβέστης πολτός

( σακουλάκι)

τεμάχια 240,00 1,63 391,20
6 Αμμοχάλικο σπαστό λατομείου ( χύμα) Κυβικά ( m3) 20,00 21,00 420,00
7 Σωλήνα κατασκευών γαλ/ζε 11/2΄΄ Φ 48 Β.Τ. Μέτρα (m) 72,00 2,26 162,72
8 Σύρμα 50*50*1,20 Ν΄12 Τεμάχια

 

4,00 32,67 130,68
9 Σύρμα γαλβανιζέ Κιλά ( kg) 16,00 1,63 26,08
10 Πλέγμα δομικό Ο 92/215 ( ( 15*25) Τεμάχια 7,00 10,50 73,50
        Καθαρή αξία 3.871,00
        Φ.Π.Α 24% 929,04
        Στρογγυλοποίηση -0,04
        Σύνολο 4.800,00

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή   9/11/2018 και ώρα 11.00 μ.μ την οικονομική προσφορά σας για τα είδη που αναγράφονται στην 430/2008 απόφαση δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών   ( ΑΔΑ: ΩΓΠΩΩΨΞ-ΗΡΜ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ