προμήθεια λιπαντικων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60426

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      24/4/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –3854    –

 

ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τους  ΚΑ 20-6641.002, 25-6641.003, 30-6641.002, 35-6641.003, 40-6641.002, 70-6641.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και τις  ΠΑΥ 219/218, 220/2018,221/2018, 222/2018, 223/2018, 224/2018  η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 6/6-2-2018 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 30/04/2018  και ώρα 12.00 μ.  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

  ΟΜΑΔΑ 2          
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ       (lt ή kg) ΠΟΣΟ-ΤΗΤA (τεμ.) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Λιπαντικό τετράχρονων πετρελαιοκινητήρων μηχανημάτων έργου JCB Engine oil HP 15W-40 Δοχείο 4 15 60    
2 Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου JCB SAE 10W Δοχείο 20 12 240    
3 Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων JCB Hydraulic Fluid HP 15 Δοχείο 5 10 75    
4 Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου JCB Gear Oil HP 90 Δοχείο 20 8 160    
5 Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου JCB Gear Oil HP Plus Δοχείο 20 8 160    
6 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μηχανημ. έργου JCB HYDRAULIC FLUID ΗP 46 Δοχείο 20 4 40    
Σύνολο 2  
ΦΠΑ 24 %  
Σύνολο ομάδα 2  

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 127/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ:ΩΘΧΗΩΨΞ-Λ49).

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ