προμήθεια κλιματιστικών και υρολιπαντή κυκλοφορητή

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ              

Ταχ. Διεύθυνση:  30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      1/7/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 6242      –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κλιματιστικών και υδρολιπαντή κυκλοφορητή
  4. Τον ΚΑ 10-7131.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ  Α642η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 78Γ0ΩΨΞ-ΡΗΗ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα    08- 7-2019  και ώρα 9,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α Είδος τεμ Τιμή μον. Αξία
1 Κλιματιστικό μηχάνημα  24000 BTU 2 900 1.800,00
2 Υδρολίπαντης κυκλοφορητής με σύνδεση φλάντζας, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή  ισχύος WILO Yonos MAXO 40/0.5-4

 

1 450 450,00
Αξία 2.250,00
Φ.Π.Α. 24% 540,00
Γενικό Σύνολο 2.790.00

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 206/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 6ΟΖΡΩΨΞ-ΧΣΑ)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ