ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
αντλιοστασίων (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.50 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1