Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας των οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου Αμφιλοχίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                         

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

Τ.Κ. : 30500

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      08/06/2018

Αριθ.  Πρωτ.     –5124  –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 70-6671.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και την ΠΑΥ Α-510/2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 80/01-06-2018 απόφαση της ΟΕ.

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή  15/06/2018 και ώρα 12.00 μ.μ την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο δαπάνης
1 Προειδοποιητικό τρίγωνο Τεμάχιο 33    
2 Φορητό Φαρμακείο οχήματος Τεμάχιο 33    
3 Φακός οχήματος Τεμάχιο 33    
4 Φορητός Πυροσβεστήρας Τύπου 1 Τεμάχιο 14    
5 Φορητός Πυροσβεστήρας Τύπου 2 Τεμάχιο 9    
6 Φορητός Πυροσβεστήρας Τύπου 3 Τεμάχιο 19    
ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων του ανωτέρω πίνακα, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, αυτά αναφέρονται στην αριθ. 185/2018 απόφαση Δημάρχου Αμφιλοχίας.( ΑΔΑ: Ψ5ΥΦΩΨΞ-0ΡΥ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1-3