Προμήθεια εργαλείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία         7/6/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     – 5049  –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων  για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 494/218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 76/23-5-2018 απόφαση της ΟΕ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Αεροσυμπιεστής ΤΕΜ 1
2 Λάστιχο Φ8 M 25
3 Αερόμετρο ΤΕΜ 1
4 Φυσητήρας Πιστόλι ΤΕΜ 1
5 Ταχυσύνδεσμοι αέρος ΤΕΜ 4
 Σύνολο  
 Φ.Π.Α 24%  
 Γενικό Σύνολο  

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  8/06/2018 και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 171 /2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: ΩΡΛΩΨΞ-ΟΕΜ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ