προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση ελαιοχρωματισμών γηπέδων Λουτρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      26/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  9624        –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   χρωμάτων για τον ελαιοχρωματισμό για την συντήρηση των ελαιοχρωματιμών των υποδομών των υποδομών του κεντρικού και των 2 βοηθητικών γηπέδων Λουτρο’ύ
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α806 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΩΦ83ΩΨΞ-Ι1Δ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
1 Χρώμα πλαστικό 9 λτ ΤΕΜ 54 19,00 1026,00 34 τεμ κεντρικό γήπεδο Λουτρού

10 βοηθητικό γήπεδο Λουτρού

10 βοηθητικό γήπεδο Λουτρού

    ΣΥΝΟΛΟ 1.026,00  
    ΦΠΑ 24% 264,24  
    Στρογγυλοποίηση +0,76  
    ΣΥΝΟΛΟ 1.273,00  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 388/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ942ΥΩΨΞ-7ΓΜ  )

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ