προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις ελαιοχρωματισμών Δ.Ε. Αμφιλοχίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.        –    12454  ––

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ψυχρού ασφαλτικού για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.004 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α871 με ΑΔΑ 6KHHVCJ-2EH με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 2400,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 10-12-2018   και ώρα 10.00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΧΡΩΜΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 10 lt ΤΕΜ 30 29.50 885.00
2 ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΛΕΥΚΟ 10 lt ΤΕΜ 20 20,25 405,00
3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 10lt TEM 5 36.35 181,75
4 ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 1 lt ΤΕΜ 22 5,30 116.60
5 ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1 lt ΤΕΜ 10 4,50 45,00
6 ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 1 lt ΤΕΜ 10 4,90 49,00
7 ΡΙΠΟΛΙΝΗ 1 lt ΤΕΜ 15 6,20 93,00
8 ΣΠΡΕΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 8 3,10 24,80
9 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 20/ΚΙΛΑ ΤΕΜ 3 10,95 32,85
  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 1 lt TEM 15 2,50 37,50
  ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ TEM 7 7,15 50,05
  ΠΙΝΕΛΑ 2,5’’ ΤΕΜ 5 2,85 14,25
    ΣΥΝΟΛΟ 1.934,80
    ΦΠΑ 24% 464,35
    ΣΥΝΟΛΟ 2.399,15
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +0,85
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    526/2018 (ΑΔΑ 6ΡΝΔΩΨΞ-9ΦΨ) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ