Προμήθεια χρωμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      26/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  9625        –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   χρωμάτων για την συντήρηση των  ελαιοχρωματισμών    κοινοτικό κατάστημα Αμοργιανών  στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο κτίριο του ΠΙΚΠΑ και στο κτίριο της  Πρόνοιας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α807 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΩΖΚ4ΩΨΞ-ΧΓΙ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

 

1 Ντουκόχρωμα ΤΕΜ 48 6,45 309,60 36 τεμ δημ  γραφείο Αμοργιανών

4 τεμ δημοτική Βιβλιοθήκη

4 τεμ ΠΙΚΠΑ

4 τεμ Πρόνοια

2 Διαλυτικό (  white spirit) TEM 5 7.26 36,30 3 τεμ δημ  γραφείο Αμοργιανών

1 τεμ δημοτική Βιβλιοθήκη

1 τεμ ΠΙΚΠΑ

 

3 Ακρυλικό χρώμα  χρωματιστό 10 λτ ΤΕΜ 5 46,77 233,85 3 τεμ δημ  γραφείο Αμοργιανών

1 τεμ δημοτική Βιβλιοθήκη

1 τεμ ΠΙΚΠΑ

 

4 Ακρυλικό χρώμα χρωματιστό 3 λτ ΤΕΜ 1 25,09 25,09 1 τεμ  δημ γραφείο Αμοργιανών

 

ΣΥΝΟΛΟ 604,84
ΦΠΑ 24% 145,16
ΣΥΝΟΛΟ 750,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 387/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 97ΑΔΩΨΞ-7ΩΜ )

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ