προμήθεια ασφαλτικού υλικού Δ.Ε. Ινάχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      14/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.     – 12914     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ασφαλτικού υλικού  για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών  Δ.Ε. Ινάχου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.016 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α907 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΩΡΞΥΩΨΞ-ΜΩΟ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τετάρτη 10- 10-2018  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

 

τόνοι 125 62,00 7.750,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.750,00€
ΦΠΑ 24% 1860,00€
ΣΥΝΟΛΟ 9610,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 562/2018 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 97ΘΠΩΨΞ-ΔΜ8 )

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

97ΘΠΩΨΞ-ΔΜ8 texn me ada