Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 681.550,00 ευρώ

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 681.550,00 ευρώ

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκτέλεση
της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»,
προϋπολογισμού δαπάνης 681.550,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αριθμ. πρωτ: 5670/26-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014683893) Διακήρυξης.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 

Περίληψη Διακήρυξης_ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ__63ΒΤΩΨΞ-ΕΔΟ

Διακήρυξη ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ__24PROC014683893 (1)