ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MEΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΟ Δήμαρχος Αμφιλοχίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  ετών 2019-2020, συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #74.400,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MEΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ