«Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΤ09