μίσθωση χημικών τουαλέτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 20/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: –10061

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6474.001 «Μίσθωση χημικών τουαλετών» ποσού 1.240,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

α/α Είδος Εργασίας Τεμάχια Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)
1 Μίσθωση χημικής τουαλέτας για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις 4 250,00 1.000,00
    Σύνολο 1.000,00
    ΦΠΑ 24% 240,00
    Γενικό Σύνολο 1.240,00

 

θα απαιτηθεί η μίσθωση και τοποθέτηση  σε διάφορα σημεία  του χώρου της εμποροπανήγυρης  ατομικών χημικών τουαλετών κλειστού τύπου ήτοι  για την εμποροπανήγυρη της ΔΕ Αμφιλοχίας   επτά (7) ημέρες τέσσερις (4) τουαλέτες  από 2/9/2019 έως 9/9/2019.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς μισθωση χημικων τουαλετων