Καθαρισμός νεκροταφείου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 18/4/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. –  3480  –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού του κοιμητηρίου Αμφιλοχίας με σκοπό την αποτροπή πυρκαγιάς, συγκέντρωσης σε αυτό επικίνδυνων για τη Δημόσια Υγεία οργανισμών όπως πίεσης και για τον ευπρεπισμό των χώρων αυτών, είναι απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη καθώς το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου το Δήμου Αμφιλοχίας δεν επαρκεί.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 45-6262.001  «Καθαρισμός νεκροταφείο Αμφιλοχίας» ποσού 3.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 19/4/2018 και ώρα 12.00μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών Μ.Μ. ενδ. τιμή μον. ποσ. εκτιμώμ.

δαπάνη

1 Βοτάνισμα με τα χέρια στρ. 270.00 8,00 2.160,00
2 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους στρ. 30,00 8,50 255,00
      2.415.00
    Φ.Π.Α 24% 579,60
      2.994,60
    Στρογγυλοποίηση 5,40
    Σύνολο 3.000,00

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός  πέντε (5) ημερών.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από 20/3/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς καθαρισμος νεκροταφειου αμφιλοχιας