κατασκευή παπαπηγμάτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρισ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 20/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 10060

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Κατασκευή παραπηγμάτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις»
  2. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6474.001 «Κατασκευή παραπηγμάτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις» ποσού 3.906,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας Μον. Μετρ. Ποσ. Τιμή μονάδας (€) Σύνολο (€)
1 Κατασκευή παραπηγμάτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις τεμ 1 3.150,00 3.150,00
      Σύνολο 3.150,00
      ΦΠΑ 24% 756,00
      Γενικό Σύνολο 3.906,00

 

Η κατασκευή των παραγκών ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3,00μ. * 3,00μ. και κυμαινόμενου ύψους από 2,70μ. έως 3,60μ., είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών , ήτοι ορθοστατών, οριζοντίων, διαγωνίων και ενδιάμεσων στοιχείων, με επικάλυψη από φύλλα κυματοειδούς γαλβανιζέ λαμαρίνας ελαφρού τύπου πάχους 0,50χιλ. με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων και για την στέγαση των παραγκών και των διαδρόμων κυκλοφορίας σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια κατασκευής και το επισυναπτόμενο σχέδιο χωροθέτησης της εμποροπανήγυρης .

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση την χάραξη στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα παραπήγματα , και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη αλλά δεν κατονομάζεται .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με τη λήξη της τοποθέτησης να προσκομίσει πιστοποιητικό στατικής επάρκειας από μηχανικό διπλωματούχο ανώτατης σχολής για την εγκατάσταση έως 1/10/2019 που θα λήξει η παράδοση

Η συνολική εργασία αφορά την κατασκευή των παραγκών αλλά και την αποξήλωση και απομάκρυνση του συνόλου των υλικών κατασκευής αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης .

Η τιμή της εργασίας προέκυψε λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και δαπάνες παλαιοτέρων ετών για το ίδιο αντικείμενο.

Έως 1/10/2019  θα λήξει η παράδοση.  Από 10/10/2019  έως 15/10/2019 θα γίνει η αποξήλωση

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς κατασκευή στεγαστρων