καταμέτρηση υδρομέτρων

Ελληνική Δημοκρατία                  Αμφιλοχία 8/11/2019

Νομός Αιτωλ/νιας                           Αριθμ. Πρωτ. 12548

Δήμος Αμφιλοχίας

Τμήμα Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 5 , 30500 , Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642360437

FAX:  2642360436

Πληροφορίες: Πολύζος Ευστάθιος

Email: polizos_esoda@1257.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                             Προς

                                                                                                             ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (αρ. μελέτης— )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.25.54 )

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ             ΤΕΜ               2.637,000     0,98                 2.584,26      24,00%         620,22    3.204,48

Σύνολα           2.584,26                            620,22        3.204,4

Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί :

Α) η υπ. αριθμ. Α-900/2019 , (ΑΔΑ: 6ΘΒ9ΩΨΞ-ΟΘΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 3204,48 ευρώ

Β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019          και ώρα: 12:00

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα

ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Αντιδήμαρχος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2-4