ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού # 2.627,00 € # με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 12/2019 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών .

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της υπηρεσίας μέχρι την 30  Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00   στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί ) με τα εξής στοιχεία:

 1. Συμπληρωμένο με την οικονομική προσφορά και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς , και
 2. τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας :

 • Είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά.
 • Δεν έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έχει λάβει γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της εργασίας και συμφωνεί με αυτούς.

Ο συμμετέχων που θα οριστεί ανάδοχος θα προσκομίσει πριν την ανάθεση για την απόδειξη των ανωτέρω :

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και Ποινικό Μητρώο

 1. Αντίγραφο πτυχίου με την ειδικότητα του γιατρού εργασίας ή άλλης ειδικότητας ο οποίος έχει την δυνατότητα άσκησης γιατρού εργασίας

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.

 1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 2. Επιπλέον  για τις ΕΞ. Υ.Π.Π.
  1. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ. Υ.Π.Π.
  2. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και  ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργο

Συνημμένα :Η αριθμ 12/18-3-2019 μελέτη

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμφιλοχίας

Γεώργιος Λιάπης