Ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 27 Ιουνίου στις 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
7 του Ν. 5056/2023 και την υπ’ αριθ. 98 (αρ. πρωτ. 8182/26-1-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα
διεξαχθεί δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα Αμφιλοχίας την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα
19:00.

Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται
από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους
προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων,
και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Οι προσκαλούμενοι με την παρούσα Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών
Κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
(epouliou@1257.syzefxis.gov.gr) μέχρι την Δευτέρα 24-06-2024 στο προεδρείο του δημοτικού
συμβουλίου, έως ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση, το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής
αρχής.

Σε περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπρόθεσμα από τους δημοτικούς συμβούλους
υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα
συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την
έναρξη της συνεδρίασης από το προεδρείο.

Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος, και
δεν λαμβάνονται αποφάσεις.

Για την έναρξη και διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η
απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου άρθρο 67 του Ν. 3852/
2010.