Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ