Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας “Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας”

O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας»

συνολικής αξίας 400.000,00 € (322.580,65€ και 77.419,35€ ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

22PROC010903983 2022 07 11 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SIGNED

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SIGNED

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SIGNED

9 ΓΣΥ SIGNED6 ΦΑΥ SIGNED5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SIGNED ΣΑΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑ 7 ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΝ 1 (1) Signed ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑ 7 ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΝ 2 Signed ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΛΑΔΟΣ Α ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1 SignedΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΜΗΜΑ 7 ΚΛΑΔΟΣ Α ΠΙΝ 1 Signed ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΜΗΜΑ 7 ΚΛΑΔΟΣ Α ΠΙΝ 2 Signed