Ανακατασκευή δαπέδου γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία:  29-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.    –  4728   –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας: Αντικατάσταση δαπέδου  γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018  ΚΑ 10-6261,001 (Ανακατασκευή  δαπέδου  γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας) ποσού 3.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την ως άνω εργασία , έτσι όπως έχουν καθοριστεί στην Τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί στις 14-5-2018 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Υπηρεσία μας, μέχρι την Τετάρτη  30-5-18 και ώρα 10,00 μ.μ.

Οι εργασίες  θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς