«Προμήθεια Εκτυπωτών» # ποσό 793,60 ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου

Αμφιλοχία      19-11-2019

 

Αριθ.  Πρωτ.     –   12850     –

 

                     ΠΡΟΣ

      Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Εκτυπωτών» # ποσό 793,60 ευρώ #

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων )
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
  4. Την ανάγκη για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ στο Κέντρο Κοινότητας .
  5. Τον ΚΑ 60-6495.001 Λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
  6. Την από 16-10-2019 Τεχνική Περιγραφή
  7. Το αριθμ. πρωτ. 618/16-10-2019 Πρωτογενές Αίτημα
  8. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. Πρωτ. 619/17-10-2019
  9. Την αριθμ Α-903 12628/12-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης # 793,60 € #  (ΑΔΑ:Ψ44ΒΩΨΞ-Γ52)

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  25-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ. ,  τα οποία  έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€)
Εκτυπωτής πολυμηχάνημα laser  

30232110-8  Εκτυπωτές λέιζερ

 

 

2ΤΕΜ

 

320,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ  

940,00

ΦΠΑ 24%  

153,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

793,60

 

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
  Προϋπολογισμός: 793,60€
  CPV: 30232110-8

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ………………………………………….………………………….…………………………………… µε έδρα στ… ………………………………………..……………………. οδός ……………………………………..………………… αριθµ. ………Τ.Κ…………………. Τηλ.: ……………………………… Κινητό………………..……..……. Fax: ………………………….

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Εκτυπωτής πολυμηχάνημα laser 30232110-8  Εκτυπωτές λέιζερ

 

2ΤΕΜ 320,00
ΣΥΝΟΛΟ 940,00
ΦΠΑ 24% 153,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 793,60
Ολογράφως Συνολικού Ποσού:

 

 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προμήθειας Εκτυπωτών   µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.

 

Αμφιλοχία, ……/……./2019

Ο προσφέρων

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ