Πρόσκληση για “Αποκατάσταση στέγης κοινοτικού κτιρίου Οικισμού Παλαιού Σταθά Τ.Κ. Σταθά”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αμφιλοχία: 20-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ: -9.412-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                               ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                          Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Αποκατάσταση στέγης κοινοτικού κτιρίου Οικισμού Παλαιού Σταθά Τ.Κ. Σταθά»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 69-6261.001 «Αποκατάσταση στέγης κοινοτικού κτιρίου Οικισμού Παλαιού Σταθά Τ.Κ. Σταθά» ποσού 4.960,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Δευτέρα  26/08/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μονάδας Σύνολο
1 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό με επικεράμωση αυτής 50,00m2 80,00€ 4.000,00€
  Σύνολο 4.000,00€
ΦΠΑ 24% 960,00€
Γενικό Σύνολο 4.960,00€

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας