πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 11102018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 9762   

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μενιδίου για εργασίες αποκατάστασης σε δημοτικούς οδούς και κοινοχρήστους χώρους στις Τ.Κ. Φλωριάδας. Ελαιοφύτου, Καθαροβουνίου, Θεριακησίου .
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-6662.012«προμήθεια οικοδομικών υλικών  Δ.Ε. Μενιδίου   » ποσού 4.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 11,00 π.μ.

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Τσιμεντοσωλήνας Φ100 τεμ. 20 50,00 1.000,00
2 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 τεμ. 20 35,00 700,00
3 Τσιμεντοσωλήνας 60 τεμ. 35 23,00 805,00
4 Τσιμεντοσωλήνας 40 κυβ. 48 15,00 720,00
      Σύνολο 3.225,00
      ΦΠΑ 24% 774,00
      Στρογγυλοποίηση +1,00
      Γενικό σύνολο 4.000,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς