ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή  του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 €» με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, )  27.438,54  € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  35.000,00  €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την   8  Μαΐου  2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)  στο  Δημαρχείο Αμφιλοχίας, 3ος όροφος,   Γ. Στράτου 5, Αμφιλοχία, Τ. Κ. 305.00,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η Οικονομική Προσφορά διατίθεται από τα γραφεία του Δήμου ή έπειτα από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΓΣΥ – ΕΣΥ94Σ2ΩΨΞ-4ΨΓ(1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛ ΤΟΥ ΤΕΥΔ