εγκατάστασξη μεθ υλικών ηλεκροφωτισμού για τη διοργάνωση εμπροροπανήγυρις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 20/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: –10062

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Τσαντούλη Όλγα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Εγκατάσταση μεθ’ υλικών ηλεκτροφωτισμού για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις»
 4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6474.001 «Εγκατάσταση μεθ’ υλικών ηλεκτροφωτισμού για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις» ποσού 620,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας Μον. Μετρ. Ποσ. Τιμή μονάδας (€) Σύνολο (€)
1 Εγκατάσταση μεθ΄υλικών ηλεκτροφωτισμού για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις τεμ 1 500,00 500,00
      Σύνολο 500,00
      ΦΠΑ 24% 120,00
      Γενικό Σύνολο 620,00

 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση αφορά στην ηλεκτροδότηση των προσωρινών παραπηγμάτων-παραγκών από υπάρχον πίνακα που υπάρχει στο χώρο που θα λειτουργήσει η εμποροπανήγυρις.

Προβλέπεται η τοποθέτηση και συντήρηση καλωδίων πινάκων χώρου εμποροπανήγυρης από  3-10-2019 έως 9-10-2019 μετά των υλικών που υποχρεούταν να παρέχει. Προβλέπεται η τοποθέτηση 3 εξωτερικών πλαστικών πινάκων 2 σειρών, η τοποθέτηση 10 παροχών (εξωτερικές στεγανές πρίζες)  και η τοποθέτηση 300μ τύπου ΝΥΜ 3 * 1,50 εύκαμπτο,  με τις απαιτούμενες αυτόματες ασφάλειας και ρελέ ασφαλείας

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις ποσότητες του ηλεκτρολογικού υλικού που απαιτούνται :

 1. 3 Ραγοδιακόπτες 3*40
 2. 12 Αυτόματες ασφάλειες
 3. 9 Ενδεικτικές λυχνίες πίνακας
 4. 3 εξωτερικούς πλαστικούς πίνακες 2 σειρών
 5. 3 ρελέ ασφαλείας 4*40
 6. 300Μ ΝΥΜ 3*1,50 εύκαμπτο
 7. 10 εξωτερικές στεγανές πίνακες
 8. 36 Ασφάλειες αυτόματες 16Α

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει απαραίτητα όλους τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν το είδος και την έκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία, και να υποβάλλει στην Υπηρεσία οποιοδήποτε πιστοποιητικό του ζητηθεί σε οποιαδήποτε φάση της κατασκευής από τον επιβλέποντα του έργου.

Κανένα τμήμα της κατασκευής (δίκτυο καλωδίων, όργανα κ.λ.π.) δεν θα βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 2,20 μέτρων. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι απαραίτητα απρόσιτο στο κοινό.

Η στήριξη των στοιχείων του δικτύου θα είναι επαρκής σε σταθερά στοιχεία, μη εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης (κρίνεται σκόπιμο να γίνει ασφάλεια των παραπηγμάτων ) . Ταυτόχρονα με το πέρας της κατασκευής ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει το σύνολο της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση περί της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας αυτής

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιβλέπει την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης καθ΄ όλο το 24ωρο και να επεμβαίνει σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα.

Η συνολική εργασία αφορά την εγκατάσταση μεθ΄υλικών αλλά και την αποξήλωση και απομάκρυνση του συνόλου των υλικών κατασκευής αυτών (ηλεκτρολογική εγκατάσταση) μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης . Στη τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά στην αποθήκη του δήμου των υλικών και εργασίες που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητες για την προσεκτική αποξήλωση αυτών ώστε να μην καταστραφούν.

Η τιμή της εργασίας προέκυψε λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και δαπάνες παλαιοτέρων ετών για το ίδιο αντικείμενο.

Έως 1/10/2019  θα λήξει η παράδοση.  Από 10/10/2019  έως 15/10/2019 θα γίνει η αποξήλωση.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστασεων